1
H
Hydrogen
1.008
Claim
2
He
Helium
4.0026
Claim
3
Li
Lithium
6.94
Claim
4
Be
Beryllium
9.0122
Claim
5
B
Boron
10.81
Claim
6
C
Carbon
12.011
Claim
7
N
Nitrogen
14.007
Claim
8
O
Oxygen
15.999
Claim
9
F
Fluorine
18.998
Claim
10
Ne
Neon
20.180
Claim
11
Na
Sodium
22.990
Claim
12
Mg
Magnesium
24.305
Claim
13
Al
Aluminium
26.982
Claim
14
Si
Silicon
28.085
Claim
15
P
Phosphorus
30.974
Claim
16
S
Sulfur
32.06
Claim
17
Cl
Chlorine
35.45
Claim
18
Ar
Argon
39.948
Claim
19
K
Potassium
39.098
Claim
20
Ca
Calcium
40.078
Claim
21
Sc
Scandium
44.956
Claim
22
Ti
Titanium
47.867
Claim
23
V
Vanadium
50.942
Claim
24
Cr
Chromium
51.996
Claim
25
Mn
Manganese
54.938
Claim
26
Fe
Iron
55.845
Claim
27
Co
Cobalt
58.933
Claim
28
Ni
Nickel
58.693
Claim
29
Cu
Copper
63.546
Claim
30
Zn
Zinc
65.38
Claim
31
Ga
Gallium
69.723
Claim
32
Ge
Germanium
72.630
Claim
33
As
Arsenic
74.922
Claim
34
Se
Selenium
78.971
Claim
35
Br
Bromine
79.904
Claim
36
Kr
Krypton
83.798
Claim
37
Rb
Rubidium
85.468
Claim
38
Sr
Strontium
87.62
Claim
39
Y
Yttrium
88.906
Claim
40
Zr
Zirconium
91.224
Claim
41
Nb
Niobium
92.906
Claim
42
Mo
Molybdenum
95.95
Claim
43
Tc
Technetium
[98]
Claim
44
Ru
Ruthenium
101.07
Claim
45
Rh
Rhodium
102.91
Claim
46
Pd
Palladium
106.42
Claim
47
Ag
Silver
107.87
Claim
48
Cd
Cadmium
112.41
Claim
49
In
Indium
114.82
Claim
50
Sn
Tin
118.71
Claim
51
Sb
Antimony
121.76
Claim
52
Te
Tellurium
127.60
Claim
53
I
Iodine
126.90
Claim
54
Xe
Xenon
131.29
Claim
55
Cs
Caesium
132.91
Claim
56
Ba
Barium
137.33
Claim
72
Hf
Hafnium
178.49
Claim
73
Ta
Tantalum
180.95
Claim
74
W
Tungsten
183.84
Claim
75
Re
Rhenium
186.21
Claim
76
Os
Osmium
190.23
Claim
77
Ir
Iridium
192.22
Claim
78
Pt
Platinum
195.08
Claim
79
Au
Gold
196.97
Claim
80
Hg
Mercury
200.59
Claim
81
Tl
Thallium
204.38
Claim
82
Pb
Lead
207.2
Claim
83
Bi
Bismuth
208.98
Claim
84
Po
Polonium
[209]
Claim
85
At
Astatine
[210]
Claim
86
Rn
Radon
[222]
Claim
87
Fr
Francium
[223]
Claim
88
Ra
Radium
[226]
Claim
104
Rf
Rutherfordium
[267]
Claim
105
Db
Dubnium
[268]
Claim
106
Sg
Seaborgium
[269]
Claim
107
Bh
Bohrium
[270]
Claim
108
Hs
Hassium
[270]
Claim
109
Mt
Meitnerium
[278]
Claim
110
Ds
Darmstadtium
[281]
Claim
111
Rg
Roentgenium
[282]
Claim
112
Cn
Copernicium
[285]
Claim
113
Nh
Nihonium
[286]
Claim
114
Fl
Flerovium
[289]
Claim
115
Mc
Moscovium
[290]
Claim
116
Lv
Livermorium
[293]
Claim
117
Ts
Tennessine
[294]
Claim
118
Og
Oganesson
[294]
Claim
57
La
Lanthanum
138.91
Claim
58
Ce
Cerium
140.12
Claim
59
Pr
Praseodymium
140.91
Claim
60
Nd
Neodymium
144.24
Claim
61
Pm
Promethium
[145]
Claim
62
Sm
Samarium
150.36
Claim
63
Eu
Europium
151.96
Claim
64
Gd
Gadolinium
157.25
Claim
65
Tb
Terbium
158.93
Claim
66
Dy
Dysprosium
162.50
Claim
67
Ho
Holmium
164.93
Claim
68
Er
Erbium
167.26
Claim
69
Tm
Thulium
168.93
Claim
70
Yb
Ytterbium
173.05
Claim
71
Lu
Lutetium
174.97
Claim
89
Ac
Actinium
[227]
Claim
90
Th
Thorium
232.04
Claim
91
Pa
Protactinium
231.04
Claim
92
U
Uranium
238.03
Claim
93
Np
Neptunium
[237]
Claim
94
Pu
Plutonium
[244]
Claim
95
Am
Americium
[243]
Claim
96
Cm
Curium
[247]
Claim
97
Bk
Berkelium
[247]
Claim
98
Cf
Californium
[251]
Claim
99
Es
Einsteinium
[252]
Claim
100
Fm
Fermium
[257]
Claim
101
Md
Mendelevium
[258]
Claim
102
No
Nobelium
[259]
Claim
103
Lr
Lawrencium
[266]
Claim